Als werkgever buitenlands personeel aanwerven

Informatie afkomstig van Departement Werk en Sociale Economie

Om als werkgever een buitenlandse werknemer op Belgisch grondgebied tewerk te stellen moet je vooraf een arbeidsvergunning bekomen.

De arbeidsvergunning is het document waarbij aan de werkgever de toelating wordt gegeven om een bepaalde buitenlandse werknemer tewerk te stellen, in een bepaalde hoedanigheid en voor een bepaalde periode.

Als werkgever zal je hiertoe een aanvraagdossier moeten indienen bij de dienst Economische migratie in uw provincie.
Je kan een arbeidsvergunning bekomen voor een periode van maximum twaalf maanden. Deze vergunning is in de meeste gevallen wel verlengbaar.
Je kan van de diensten van je werknemer enkel gebruik maken binnen de perken en onder de voorwaarden waaronder de vergunning werd toegestaan.

Je kandidaat-werknemer mag pas naar België komen nadat je de arbeidsvergunning hebt bekomen. Mocht bij indiening van je aanvraag blijken dat je kandidaat werknemer toch al in België aanwezig was, dan zal de aanvraag worden geweigerd (art. 4, §2 van de wet van 30 april 1999).

Een voorbeeld:
Je dient een aanvraag in voor de tewerkstelling van een Russische onderdaan als bouwvakker, als seizoenarbeider in de fruitsector, als lasser in een metaalbedrijf … De betrokken Rus was naar België gekomen op zoek naar werk.
Dergelijke aanvraag zal worden geweigerd vermits je kandidaat-werknemer al in België aanwezig is op het ogenblik dat je je aanvraag indient.
Dit is mede een gevolg van het feit dat als algemeen principe nog steeds de migratiestop voor buitenlandse werknemers van toepassing is.
Op dit principe werden er door de wetgever de laatste decennia dusdanig veel uitzonderingen toegestaan dat er in feite van die algemene migratiestop nog weinig overblijft: